Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SUNBARREL.PL

 INFORMACJE OGÓLNE

1.1.Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy działający pod adresem http://sunbarrel.pl jest Sunbarrel Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-238), ul. Ostrowskiego 13b, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000423897, kapitał zakładowy 20000,00 zł, numer NIP: 8971783049, numer REGON: 021903349, adres do korespondencji (zwroty, reklamacje): ul. Ostrowskiego 13b, 53-238 Wrocław, adres e-mail: info@sunbarrel.pl, telefon kontaktowy: +48 534 957 342, +48 531 717 776.

1.2.Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady funkcjonowania Sklepu Internetowego, świadczenia i korzystania z usług Sunbarrel oraz zasady sprzedaży Produktów przez Sunbarrel. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników oraz Klientów, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Sunbarrel.

2. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

2.1.Regulamin – niniejszy dokument dostępny na http://sunbarrel.pl/pl/content/3-regulamin, określający zasady zawierania i realizacji Umów i Umów Sprzedaży i stanowiący integralną część tych umów;

2.2.Sklep internetowy – prowadzony przez Sunbarrel  internetowy serwis transakcyjny, dostępny pod domeną http://sunbarrel.pl, w ramach którego prezentowane są Produkty przeznaczone na sprzedaż oraz zawierane są Umowy Sprzedaży między Klientami a Sunbarrel;

2.3.Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną albo, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy, ograniczoną zdolność do czynności prawnych w świetle obowiązującego prawa, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, która poprzez dokonanie prawidłowej Rejestracji w Sklepie internetowym sunbarrel.pl zawarła z Sunbarrel Umowę, w wyniku której utworzone zostało przypisane do niej Konto;

2.4.Konto – zapis informatyczny prowadzony bezpłatnie dla Użytkownika przez Sunbarrel, w którym gromadzone są Dane Osobowe Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Sklepu internetowego sunbarrel.pl. Dostęp do Konta umożliwia odpowiednio:

(a)Użytkownikowi - identyfikację w Sklepie internetowym sunbarrel.pl.;

(b)Klientowi - składanie Ofert na wybrany przez siebie Produkt;

2.5.Klient – Użytkownik korzystający ze Sklepu Internetowego, w tym dokonujący zakupów.,

2.6. Konsument – Klient dokonujący zakupu Produktów w Sklepie Internetowym w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny);

2.7.Oferta – oferta zawarcia Umowy Sprzedaży składana Sunbarrel przez Klienta, rozumiana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny;

2.8.Kampania Sprzedażowa – informacje umieszczone w Sklepie internetowym dotyczące prezentowanych Produktów, które w wyniku złożenia przez Klienta Oferty, przyjętej następnie przez Sunbarrel, mogą zostać przez Klienta nabyte. Prezentacja dotycząca Produktów ulega zmianom i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;

2.9.Produkt – produkt będący przedmiotem Umów Sprzedaży. Produkty prezentowane są w Sklepie internetowym sunbarrel.pl w ramach Kampanii Sprzedażowej, pochodzą bezpośrednio od producentów, są produktami oryginalnymi i markowymi oraz stanowią wysokiej jakości stroje kąpielowe oraz akcesoria pływackie;

2.10.Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta dobrowolnie przez Użytkownika z Sunbarrel z chwilą potwierdzenia Rejestracji, zgodnie z pkt 4.7 Regulaminu;

2.11.Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży wskazanych w Ofercie Produktów zawierana między Sunbarrel i Klientem na zasadach określonych w Regulaminie;

2.12.Rejestracja – procedura określona w pkt 4.3. Regulaminu, prowadząca do utworzenia Konta umożliwiającego identyfikację Użytkownika podczas korzystania ze Sklepu internetowego sunbarrel.pl na podstawie loginu stanowiącego ciąg unikalnych znaków (konieczne do zawierania Umów Sprzedaży z Sunbarrel);

2.13.Dane Osobowe - zgromadzone w trakcie Rejestracji informacje dotyczące Klienta jako zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez Sunbarrel w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy Sprzedaży, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji ww. umów, dokonania rozliczeń z Klientem, w celu marketingu bezpośredniego własnych Produktów, a także w innych celach pod warunkiem uzyskania odpowiednich zgód lub wystąpienia innej przesłanki przetwarzania danych osobowych. Zasady przetwarzania danych osobowych zostały określone w Polityce Prywatności.

2.14.Koszyk – narzędzie informatyczne dostępne w ramach Sklepu internetowego sunbarrel.pl, umożliwiające Klientom składanie Ofert na wybrane Produkty, a następnie jednorazowe potwierdzenie złożonych niezależnie od siebie Ofert w formie zamówienia;

2.15.Cena Sprzedaży – cena sprzedaży Produktu przez Sunbarrel na rzecz Klienta, ustalana w oparciu o informacje udzielone w ramach Kampanii Sprzedażowej z momentu złożenia Oferty przez Klienta. Cena Sprzedaży podana w Kampanii Sprzedażowej obejmuje podatki oraz wszystkie opłaty wymagane przez przepisy obowiązującego prawa, z wyłączeniem kosztów transportu;

2.17. Formularz odstąpienia od umowy – formularz dostępny pod adresem: http://sunbarrel.pl/upload/sb_odstapienie.pdf umożliwiający Klientowi odstąpienie od umowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta.

2.18. Formularz reklamacji – formularz dostępny pod adresem: http://sunbarrel.pl/upload/sb_reklamacje.pdf umożliwiający Klientowi zgłoszenie reklamacji zakupionego Produktu.

3. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

3.1.Prowadzenie przez Sunbarrel Sklepu internetowego obejmuje przede wszystkim następujące funkcje i usługi:

(a)dostęp do platformy transakcyjnej, m.in. przez prowadzenie i administrację przez Sunbarrel Kont Użytkowników, umożliwiającej składanie przez Klientów Ofert na zakup Produktów prezentowanych w ramach Kampanii Sprzedażowej;

(b)udostępnianie przez Sunbarrel przestrzeni serwerowej w celu umieszczania w niej przez Użytkowników danych, służących do ich identyfikacji oraz do zawierania Umów i Umów Sprzedaży.

3.2.Niezbędnym do korzystania ze Sklepu internetowego jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów.

3.3.W związku z korzystaniem z usług świadczonych przez Sunbarrel drogą elektroniczną w ramach Umowy, Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

4. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

4.1. Sunbarrel prezentuje Produkty przeznaczone na sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet (on- line). Informacje na temat Produktów zamieszczane są na stronie www.sunbarrel.pl, a możliwość ich nabycia posiadają tylko Użytkownicy.

4.2.Utworzenie i korzystanie z Konta w Sklepie internetowym jest w zakresie świadczonych przez Sunbarrel usług dobrowolne i bezpłatne.

4.3.Procedura Rejestracji polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej www.sunbarrel.pl oraz akceptacji niniejszego Regulaminu.

4.4.Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

(a)zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia;

(b)dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Sklepu internetowego sunbarrel.pl;

(c) zapoznałem się z Polityka Prywatności (zasady przetwarzania danych osobowych).

4.5.Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym swoich Danych Osobowych zgodnych z prawdą: imienia, nazwiska, daty urodzenia, płci, adresu e-mail (za wyjątkiem tzw. tymczasowych adresów e-mail) oraz hasła.

4.6.Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości Danych Osobowych w formularzu rejestracyjnym, na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Sunbarrel na czas nieokreślony, której przedmiotem jest dostęp do usług świadczonych przez Sunbarrel.

4.7.W wyniku przeprowadzenia prawidłowej Rejestracji Sunbarrel tworzy dla Użytkownika Konto przypisane do adresu e-mail oraz hasła zgłoszonego w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po potwierdzeniu zgłoszonego adresu e-mail oraz hasła (logowanie).

4.8.Konto zawiera w szczególności Dane Osobowe Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych Danych Osobowych, Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając ze stosownego formularza dostępnego w Sklepie internetowym.

4.9.Użytkownik Konta nie jest uprawniony do umieszczania w formularzu rejestracyjnym Danych Osobowych osób trzecich oraz wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody tej osoby trzeciej.

4.10.Zabrania się usuwania przez Użytkownika Danych Osobowych, o których mowa w pkt. 4.5 Regulaminu, w trakcie korzystania z usług Sunbarrel, a także podawania Danych Osobowych nieaktualnych bądź nieprawdziwych.

4.11.Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu e- mail.

4.12.Użytkownik może rozwiązać Umowę zawartą z Sunbarrel (dotyczącą określonego Konta) bez wskazania przyczyny, z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia, poprzez wysłanie e- maila na adres info@sunbarrel.pl z tematem „REZYGNACJA”.

4.13.Z ważnych przyczyn (w tym w związku ze zmianą przepisów prawa, działaniami Użytkownika uznanymi za szkodliwe dla Sklepu internetowego, naruszeniem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu) Umowa zawarta przez Użytkownika z Sunbarrel (dotycząca określonego Konta) może zostać rozwiązana przez Sunbarrel z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia.

4.14.Jeżeli Umowa została rozwiązana przez Sunbarrel, Użytkownik nie może dokonać ponownej Rejestracji bez uprzedniej zgody Sunbarrel.

4.15.W przypadkach określonych w pkt. 4.12 i 4.13 Regulaminu Sunbarrel usunie Konto Użytkownika. W wyniku usunięcia Konta wszelkie Dane Osobowe Użytkownika, wprowadzone w ramach Konta zostaną nieodwołalnie usunięte. Sunbarrel zastrzega sobie możliwość zatrzymania Danych Osobowych wprowadzonych przez Użytkownika w ramach Konta na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z korzystaniem przez Użytkownika ze Sklepu internetowego, udostępnienia tych Danych Osobowych właściwym organom oraz w innych prawnie uregulowanych przypadkach.

5. ZASADY ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

5.1.W celu dokonania zakupu Produktów Użytkownik musi się zalogować w Sklepie internetowym.

5.2. Sunbarrel prezentuje Produkty przeznaczone na sprzedaż za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod domeną www.sunbarrel.pl. Prezentacja Produktów na zasadach określonych w zdaniu poprzednim nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i w każdym czasie może ulec zmianie.

5.3.Realizacja Ofert złożonych przez Klienta następuje według kolejności wpływania potwierdzonych Ofert na poszczególne Produkty, aż do wyczerpania się zapasów danego typu Produktu. Ilościowy stan magazynowy danego Produktu określony jest na karcie Produktu. Każdy Produkt w ramach Kampanii Sprzedażowej jest przedmiotem osobnej Oferty.

5.4.Umowy Sprzedaży zawierane są w postaci elektronicznej, za pośrednictwem formularza elektronicznego udostępnionego przez Sunbarrel w Sklepie internetowym, w ten sposób, że:

(a)po wyborze zaprezentowanego przez Sunbarrel Produktu, aby złożyć Ofertę Klient przechodzi do Koszyka. Na pierwszym etapie składania Oferty wybrane Produkty widoczne w Koszyku powinny zostać potwierdzone;

(b)po potwierdzeniu Klient przechodzi automatycznie do drugiego etapu „dostawy”, w którym powinien podać dane teleadresowe do realizacji dostawy i wystawienia rachunku/faktury VAT, tj. imię, nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail, a także wybrać jedną z dostępnych form dostawy;

(c)po poprawnym wypełnieniu wszystkich niezbędnych pól, Klient przechodzi automatycznie do etapu „płatność”, gdzie określa formę płatności za Produkt, wybierając spośród dostępnych opcji (zapłata przelewem na rachunek bankowy Sunbarrel lub za pobraniem przy odbiorze przesyłki kurierskiej);

(d)po zrealizowaniu powyższych kroków Klient otrzymuje e-mail potwierdzający otrzymanie zamówienia przez Sunbarrel, co równoznaczne jest z przyjęciem Oferty i zawarciem Umowy Sprzedaży wybranego Produktu. Brak potwierdzenia zamówienia oznacza, że zamówienie nie zostało przyjęte do realizacji i tym samym nie doszło do zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.5.Zakupiony Produkt dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej, w zależności od decyzji Klienta, o której mowa w pkt. 5.4. b Regulaminu. Odbiór osobisty zakupionego Produktu możliwy jest po wcześniejszej konsultacji telefonicznej i ustaleniu terminu.

5.6.W przypadku wyboru opcji dostawy Produktu za pośrednictwem firmy kurierskiej zasady dostawy regulują osobne postanowienia. Dostawa dokonywana jest na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Koszty transportu i dostawy Produktów ponosi Klient. Informacje o wysokości kosztów dostawy podane są na stronie: http://sunbarrel.pl/info/wysylka

5.7.W przypadku wyboru płatności przelewem na rachunek bankowy Sunbarrel podany na stronie internetowej sunbarrel.pl Produkt wysyłany jest do Klienta po zaksięgowaniu płatności. Brak zapłaty Ceny Sprzedaży w terminie 7 dni od zawarcia Umowy Sprzedaży powoduje jej rozwiązanie.

6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

6.1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży Produktu zakupionego w Sklepie Internetowym w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów bezpośredniego zwrotu rzeczy przez Klienta (wysyłki).

6.2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się z chwilą objęcia rzeczy w posiadanie (z dniem doręczenia przesyłki Klientowi) a w sytuacji przesyłek, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, od objęcia w posiadanie (doręczenia) ostatniej rzeczy, partii lub części.

6.3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres korespondencyjny Sklepu Internetowego wskazany w pkt 1.1 niniejszego Regulaminu korzystając z wzoru Formularza odstąpienia od umowy dostępnego pod adresem: http://sunbarrel.pl/upload/sb_odstapienie.pdf , bądź przesłać (podpisany skan) za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: http://sunbarrel.pl/kontakt.

6.4. W razie odstąpienia od umowy, Klient jest zobowiązany zwrócić Produkt na swój koszt na adres korespondencyjny wskazany w pkt 1.1. Regulaminu w stanie niewykraczającym poza zakres konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Ewentualną odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy (Produktu) będące wynikiem korzystania 
z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, ponosi Klient.

6.5. Nie później, niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Sunbarrel Spółka z o.o. zwróci Klientowi na wskazany w formularzu odstąpienia od umowy rachunek bankowy wszystkie dokonane przez Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy w wysokości zwykłego, najtańszego sposobu dostarczenia przewidzianego dla danego Produktu. Ewentualna różnica pomiędzy wybranym przez Klienta droższym sposobem dostarczenia Produktu a najtańszym oferowanym w Sklepie Internetowym dla danego Produktu sposobem dostarczenia, nie podlega zwrotowi.

7. REKLAMACJE

7.1. Sunbarrel Spółka z o.o. odpowiada za wady produktu  na podstawie obowiązujących przepisów prawa (rękojmia). W przypadku sprzedaży na rzecz Klienta niebędącego Konsumentem, odpowiedzialność Sunbarrel Spółki z o.o. z tytułu rękojmi, na podstawie przepisu art. 558 § 1  Kodeksu cywilnego, jest wyłączona.

7.2. W razie stwierdzenia niezgodności Produktu z umową, Klient jest zobowiązany odesłać reklamowany towar na adres korespondencyjny wskazany w pkt 1.1 Regulaminu wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym dostępnym na stronie: http://sunbarrel.pl/upload/sb_reklamacje.pdf

7.3. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sunbarrel Spółka z o.o. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sunbarrel Spółkę z o.o. albo gdy Sunbarrel Spółka z o.o. nie wymieniła produktu  na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

7.4. Sunbarrel Spółka z o.o. ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

7.5. W celu przyspieszenia procesu rozpatrywania reklamacji, zaleca się wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr: +48 534 957 342 w celu otrzymania numeru zgłoszenia reklamacyjnego, który należy umieścić na opakowaniu Produktu załączonego do reklamacji

8.NEWSLETTER

8.1.Użytkownik jest uprawniony do zapisania się do serwisu rozsyłającego wiadomości działającego w ramach Sklepu internetowego (newsletter) poprzez udostępnienie adresu e-mail Użytkownika w miejscu wskazanym na stronie internetowej sunbarrel.pl, wyrażenie dobrowolnej zgody na powyższe oraz potwierdzenie go kliknięciem na opcję: „wyślij”. Wraz z wybraniem opcji „wyślij”, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Sunbarrel informacji handlowych dotyczących działalności Sunbarrel.

8.2.Wypisanie się z listy newslettera możliwe jest poprzez wybranie opcji „wypisz” dostępnej na stronie internetowej Sklepu internetowego lub poprzez kontakt z Sunbarrel na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

9.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Sunbarrel zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu wyłącznie z ważnych przyczyn (w szczególności podyktowanych względami technicznymi i/lub prawnymi), z zastrzeżeniem punktu 10.2. poniżej.

9.2.W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sunbarrel poinformuje o tym Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz przesłanie jednolitego tekstu Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w trakcie Rejestracji. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od przesłania Regulaminu Użytkownikowi chyba, że użytkownik w tym terminie prześle oświadczenie o braku akceptacji nowej treści Regulaminu (informacja może zostać przesłana zwrotnie w formie wiadomości e-mail). W sytuacji braku akceptacji postanowień nowej treści Regulaminu, umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Sunbarrel Spółką z o.o. ulega rozwiązaniu a Sunbarrel ma prawo do usunięcia konta Użytkownika ze Sklepu Internetowego.

9.3.Prawem właściwym dla Umów oraz Umów Sprzedaży zawieranych w ramach Regulaminu jest prawo polskie.

9.4.W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Sunbarrel i Użytkowników.

Pobierz ten dokument w formie PDF.


Koszyk 0 Mój koszyk

Brak produktów

Darmowa Dostawa! Dostawa
0,00 zł Razem

Sprawdź

Follow us on Facebook