Polityka Prywatności

SKLEP INTERNETOWY SUNBARREL.PL – POLITYKA PRYWATNOŚCI

(ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1.  Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://sunbarrel.pl (Sklep Internetowy) jest Sunbarrel Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-238), ul. Ostrowskiego 13b, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000423897, kapitał zakładowy 20.000,00 zł, NIP: 8971783049. Administrator jest usługodawcą i sprzedawcą w ramach Sklepu Internetowego.
 2. Dane kontaktowe Administratora: info@sunbarrel.pl, tel. 534 957 342, 531 717 776.
 3. Niniejsza Polityka Prywatności Sklepu Internetowego określa w szczególnościzasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą.
 4. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie RODO).
 5. Dane osobowe podawane przez użytkownika w ramach korzystania ze Sklepu Internetowego są dobrowolne, przy czym w określonych przypadkach są konieczne dla wykonania umowy zawieranej w ramach Sklepu Internetowego lub wykonania przez Administratora spoczywających na nim wymogów ustawowych.
 6. Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez nas dane osobowe dotyczą, w szczególności zapewniamy, że przetwarzanie danych następuje przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania, mając na uwadze bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

II. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem RODO, mają Państwo:

a) Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych.

b) Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

c) Prawo wniesienia skargi – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organ nadzorczy).

d) Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora, w tym profilowania. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

e) Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

 1. W celu realizacji powyższych uprawnień mogą Państwo się skontaktować z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną do Administratora na dane wskazane w pkt. I Polityki Prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego.

III. PODSTAWY, CEL i ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

d) przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

 1. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w ust. 1 powyżej.
 2. Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Klienta w Sklepie Internetowym.
 3. Administrator może przetwarzać dane osobowe w Sklepie Internetowym w następujących celach, na następujących podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie:

 

Cel przetwarzania danych

 

Podstawa prawna przetwarzania

i okres przechowywania danych

 

Zakres przetwarzanych danych

 

Wykonanie umowy lub podjęcie

działań na żądanie osoby, której

dane dotyczą, przed zawarciem ww. umów

 

Art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy).

 

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.

 

Zakres maksymalny: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania / prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nazwa firmy, NIP

 

 

Marketing bezpośredni

 

Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).

 

Dane są przechowywane przez okres

istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przeokres przedawnienia roszczeń

w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej

przez Administratora działalności gospodarczej.

 

 

Adres poczty elektronicznej

 

Marketing

Art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda).

 

Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie

Jej danych w tym celu.

 

 

Imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej

 

 

Prowadzenie ksiąg podatkowych

 

Art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 86 § 1

Ordynacji podatkowej.

 

Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej)

 

 

Imię i nazwisko, adres zamieszkania / prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nazwa firmy, NIP

 

Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora

 

Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO.

 

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej.

 

Imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania / prowadzenia działalności / siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nazwa firmy, NIP  

 

 

IV. ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM SUNBARREL.PL

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych z Państwem umów konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych, takich jak np. kurier, firma transportowa, podmiot obsługujący płatności online czy dostawca oprogramowania).
 2. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak aby przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 3. Co istotne, przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku oraz nie do wszystkich wskazanych w Polityce Prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.
 4. Dane osobowe Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

a) Kurierzy, przewoźnicy, firmy transportowe i uczestniczące w procesie wysyłki – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi realizującemu przesyłkę na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania zamówienia na rzecz Klienta;

b) Podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta;

c) Dostawcy usług informatycznych i technicznych dla Administratora – w takich wypadkach Administrator  udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą Polityką Prywatności;

d) Dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych – zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze. W takich przypadkach Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą Polityką Prywatności.

V. PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, w związku z czym Administrator informuje, że może on korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje  podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia umowy czy realizacji zamówienia.
 2. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu czy przesłanie propozycji zakupów, które mogą odpowiadać preferencjom danej osoby. W każdym przypadku to dana osoba podejmuje decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanych propozycji.
 3. Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego Produktu w Sklepie Internetowym, czy przez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie Internetowym.
 4. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.
 5. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

VI. COOKIES, GOOGLE ANALYTICS, NARZĘDZIA ANALITYCZNE

 1. Pliki Cookies (ciasteczka) to niewielkie informacje w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera czy na karcie pamięci urządzenia mobilnego.
 2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach: (i) identyfikacji Klientów jako zalogowanych w Sklepie Internetowym, (ii) zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia, (iii) zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy, ankiet lub danych logowania (iv) remarketingu, (v) prowadzenia anonimowych statystyk Sklepu Internetowego.
 3. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej (ograniczenia lub wyłączenia zapisywania plików Cookies).
 4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
 5. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usług Google Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Sklepie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepie Internetowym.
 6. Administrator może używać również innych powszechnie dostępnych narzędzi w celach określonych w ust. 2 i 5 powyżej.

 
Pobierz ten dokument w formie PDF.Koszyk 0 Mój koszyk

Brak produktów

Darmowa Dostawa! Dostawa
0,00 zł Razem

Sprawdź

Follow us on Facebook