Regulamin Kart Podarunkowych


REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH SUNBARREL

I. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:

1. „Regulamin” – niniejszy Regulamin Kart Podarunkowych.

2. „Wydawca” – Sunbarrel Sp. z o.o., ul. Ostrowskiego 13b, 53-238 Wrocław, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000423897, NIP: 8971783049, REGON: 021903349, Kapitał zakładowy: 20.000,00 PLN.

3. „Towar” – produkt oferowany jako przeznaczony do sprzedaży w sklepie internetowym Sunbarrel pod adresem: www.sunbarrel.pl, oraz sklepie stacjonarnym.

4. „Nabywca” – osoba fizyczna bądź podmiot przekazujący Wydawcy środki pieniężne w zamian za wystawioną przez Wydawcę Kartę Podarunkową, której wartość nominalna równa się wartości przekazanych środków.

5. „Użytkownik” – osoba fizyczna bądź podmiot przedstawiający do użycia Kartę

Podarunkową przy zapłacie za Towar.

6. „Karta Podarunkowa” – wystawiony przez Wydawcę i przekazany Nabywcy wartościowy bon towarowy na okaziciela, funkcjonujący w wersji elektronicznej bądź fizycznej, uprawniający Użytkownika do otrzymania upustu przy dokonywaniu zakupów w sklepie internetowym Sunbarrel pod adresem: www.sunbarrel.pl, bądź sklepie stacjonarnym, na kwotę wskazaną w bonie towarowym. Bon towarowy może funkcjonować także pod nazwą handlową „Bon Podarunkowy” oraz „Karta Upominkowa”.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin niniejszy określa zasady aktywowania, przekazywania i realizacji Kart

Podarunkowych oferowanych przez firmę Sunbarrel Sp. z o.o. 2. Kartę Podarunkową można nabyć w sklepie stacjonarnym Sunbarrel we Wrocławiu, przy ul. Aleksandra Ostrowskiego 13b bądź w sklepie internetowym pod adresem: www.sunbarrel.pl. W przypadku zakupu Karty Podarunkowej w sklepie internetowym, Karta może zostać wysłana na wskazany przez Nabywcę adres pocztowy, wybraną przez niego metodą wysyłki lub w formie elektronicznej na wskazany przez Nabywcę adres mailowy.

3. Wydawca, aktywując oraz przekazując, na życzenie Nabywcy, Kartę Podarunkową,

działa w zaufaniu, iż:

a) Nabywca ma wymaganą zdolność do czynności prawnej, której dokonuje; b) Zapoznał się, zrozumiał i zaakceptował niniejszy Regulamin.

4. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej wskazującej kwotę stanowiącą wartość środków przekazanych przez Nabywcę, a następnie do aktywacji karty i do honorowania jej przy realizacji zakupów dokonywanych przez Użytkownika w sklepie internetowym Sunbarrel, oraz sklepie stacjonarnym.

5. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w złotych polskich (PLN) w gotówce, przelewem, poprzez płatność kartą płatniczą lub za pobraniem, w kwocie równej wartości Karty Podarunkowej i ma prawo do realizacji Karty Podarunkowej w sklepie internetowym Sunbarrel oraz sklepie stacjonarnym zgodnie z niniejszym Regulaminem.

6. Dokonując płatności przelewem aktywacja Karty Podarunkowej następuje po

zaksięgowaniu należności na rachunku bankowym Wydawcy.

7. Z chwilą wydania Karty Podarunkowej Nabywcy, przekazane przez niego środki

pieniężne stają się własnością Wydawcy.

8. Karty Podarunkowej nie można uzyskać poprzez użycie Karty Podarunkowej lub bonów

towarowych innych, niż wystawione przez Wydawcę. 9. Kartę Podarunkową można zwrócić w ciągu 14 dni od daty dokonania zakupu, bez podania przyczyny zwrotu. Wszelkie czynności związane ze zwrotem Karty Podarunkowej podlegają Polityce Zwrotów dostępnej na stronie internetowej www.sunbarrel.pl .

III. Zasady Korzystania z Karty Podarunkowej

1. Przekazana przez Nabywcę kwota środków stanowi przedpłatę na rzecz przyszłych zakupów dokonywanych przez Użytkownika w sklepie internetowym Sunbarrel bądź sklepie stacjonarnym.

2. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne.

3. Uprawnionym do skorzystania z Karty Podarunkowej jest każdy Użytkownik, który się

nią posługuje.

4. Realizacja Karty Podarunkowej w sklepie stacjonarnym wymaga wydania jej obsłudze

sklepu. Karta zostaje wówczas zatrzymana.

5. W przypadku wykorzystania Karty Podarunkowej w sklepie internetowym, wymagane jest wpisanie w odpowiedniej pozycji przy finalizowaniu zamówienia kodu karty, który znajduje się na Karcie Podarunkowej. Zrealizowanie kodu podczas zamówienia powoduje dezaktywację Karty Podarunkowej.

6. Użytkownik może posłużyć się kartą jednokrotnie dokonując zakupów w sklepie internetowym Sunbarrel bądź sklepie stacjonarnym. Kwota do zapłaty za zakupione

towary zostanie automatycznie pomniejszona o kwotę wskazaną w Karcie Podarunkowej.

7. W przypadku, gdy cena nabytego Towaru lub Towarów będzie wyższa, niż kwota wskazana na Karcie Podarunkowej, aby zrealizować zamówienie Użytkownik jest zobowiązany do dopłaty różnicy gotówką, przelewem, kartą płatniczą lub za pobraniem.

8. W przypadku, gdy cena nabytego Towaru będzie niższa niż kwota wskazana na Karcie

Podarunkowej, niewykorzystana wartość Karty nie zostanie zwrócona Użytkownikowi.

9. Ważność Karty Podarunkowej wynosi 3 miesiące od dnia jej wydania.

10. Karta Podarunkowa może zostać zrealizowana jedynie w okresie jej ważności. Po

upływie 3-miesięcznego okresu ważności, karta zostanie dezaktywowana.

11. Obowiązkiem każdego Użytkownika Karty Podarunkowej jest zabezpieczenie jej przed

utratą oraz dbanie o utrzymanie jej w stanie nieuszkodzonym.

12. Karta Podarunkowa, uszkodzona w stopniu uniemożliwiającym jej prawidłową eksploatację, nie podlega wymianie. Wydawca może ponownie udostępnić Kod Karty Podarunkowej Użytkownikowi, pod warunkiem możliwości prawidłowej identyfikacji uszkodzonej Karty Podarunkowej.

13. Wydawca ma prawo odmówić natychmiastowej realizacji Karty Podarunkowej

i skierować sprawę do niezwłocznego wyjaśnienia w wypadku:

a) uzasadnionego podejrzenia przerobienia lub podrobienia Karty Podarunkowej; b) uszkodzenia Karty Podarunkowej w stopniu uniemożliwiającym odczytanie

danych zapisanych na Karcie Podarunkowej.

14. W wypadku zwrotu lub reklamacji Towarów nabytych w sklepie Sunbarrel przy wykorzystaniu Karty Podarunkowej, Użytkownik otrzyma od Wydawcy, w chwili zwrotu Towaru, nową kartę opiewającą na kwotę w chwili jej zakupu.

15. W przypadku, gdy wartość zwróconego lub reklamowanego Towaru będzie wyższa, niż kwota wskazana na Karcie Podarunkowej, Użytkownik otrzyma od Wystawcy, w chwili zwrotu Towaru, różnicę - gotówką.

16. W przypadku, gdy wartość zwróconego lub reklamowanego Towaru będzie niższa niż kwota wskazana na Karcie Podarunkowej, Użytkownik otrzyma od Wystawcy, w chwili zwrotu Towaru, nową kartę opiewającą na kwotę w wartości zwróconego lub reklamowanego Towaru.

17. Użytkownik, poprzez przedstawienie obsłudze sklepu Sunbarrel Karty Podarunkowej do realizacji oraz odbiór Towarów nabytych z użyciem Karty Podarunkowej, wyraża wolę użycia Karty Podarunkowej akceptując jednocześnie wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.

IV. Postanowienia końcowe

0. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały

zastosowanie odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.

1. Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi będą rozpatrywane przez Wydawcę w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.

3. Reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi mogą być składane w sklepie stacjonarnym w godzinach pracy sklepu, drogą pocztową na adres ul. Aleksandra Ostrowskiego 13b, 53-238 Wrocław, bądź na adres mailowy info@sunbarrel.pl .

4. Przekazanie Karty Podarunkowej nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Nabywca, otrzymuje od Wydawcy najpóźniej w momencie wydawania Karty Podarunkowej, Notę obciążeniową wraz z Protokołem przekazania kart podarunkowych. Nota obciążeniowa stanowi wyłącznie pisemne pokwitowanie na dowód dokonania wpłaty przez Nabywcę na rzecz Wydawcy, środków pieniężnych i nie stanowi paragonu fiskalnego ani faktury VAT.

5. Karta Podarunkowa nie jest kartą płatniczą, nie jest elektronicznym instrumentem

płatniczym ani nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego.

6. Umowa sprzedaży przy wykorzystaniu Karty Podarunkowej zawierana jest w języku

polskim i podlega prawu polskiemu.

7. Regulamin niniejszy nie ogranicza praw przyznanych konsumentom przez obowiązujące

na terenie Rzeczypospolitej przepisy prawa.

8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 26.09.2018r i jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie sklepu internetowego, oraz w wersji papierowej w sklepie stacjonarnym i może zostać udostępniony do wglądu na każde życzenie Użytkownika.

9. Wydawca ma prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. W razie zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, nowa treść Regulaminu zastępuje dotychczasową z dniem jej zamieszczenia na stronie internetowej Sunbarrel.

Pobierz ten dokument w formie PDF


Koszyk 0 Mój koszyk

Brak produktów

Darmowa Dostawa! Dostawa
0,00 zł Razem

Sprawdź

Follow us on Facebook